Právní registr relevantní související s činností a procesy
(QMS dle ČSN EN ISO 9001)
 
Územní plánování, stavební řád, projektování a ostatní
Typ Číslo/rok Název
Z 20/1987 o státní památkové péči
V 66/1988 kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Z 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů;
Z 22/1997 o technických požadavcích na výrobky
NV 173/1997 kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
NV 179/1997 kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, její provedení a umístění na výrobku 
NV  163/2002 kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Z 499/2004 o archivnictví a spisové službě
V 645/2004 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě 
Z 183/2006 o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon)
Z 184/2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
Z 186/2006 o změně zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Z 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
V 498/2006 o autorizovaných inspektorech
V 499/2006 o dokumentaci staveb
V 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
V 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb
V 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
V 268/2009 o technických požadavcích na stavby
V 78/2013 o energetické náročnosti budov
Z 134/2016 o veřejných zakázkách

Vysvětlivky zkratek

Z Zákon
V Vyhláška
NV Nařízení vlády
červeně = zrušeno v předchozím období
modře = změna od poslední aktualizace

 

zpět