Jsme společnost, která umí projektové řízení a efektivně tímto způsobem řídí své činnosti

Integrovaná politika společnosti FRAM Consult, a. s.

  

FRAM Consult, a. s., je společnost, zabývající se zpracováním, realizací a řízením projektů, inženýrskou a poradenskou činností v investiční výstavbě a prováděním stavebního dozoru.
V této oblasti působí více jak 23 let a má provozovny v Praze, kde je sídlo společnosti a v Olomouci. Strategie společnosti je dlouhodobě zaměřena na kvalitu všech procesů podle normy ČSN EN ISO 9001, cíleně je zaměřena na ochranu životního prostředí (v souladu požadavky normy ČSN EN ISO 14001) a na dodržování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 a v letošním roce s přechodem na ČSN OHSAS 18001. Stanovení politiky, zahrnující požadavky zmiňovaných standardů, její prosazování, vyhodnocování a zlepšování patří k prioritám společnosti.

Vrcholové vedení FRAM Consult, a. s., v integrované politice vytvořilo, zavedlo, udržuje a dále prosazuje:

 • trvalé uspokojování předem stanovených a předpokládaných potřeb zákazníků,
 • docilování finančního uspokojení vlastníků,
 • dosahování spokojenosti a rozvoje zaměstnanců,
 • na všech svých pracovištích podmínky bezpečné a zdraví neškodné práce, minimalizující rizika možného dopadu na zaměstnance a životní prostředí,
 • dodržování relevantní legislativy, dalších standardů a příslušných požadavků, jímž společnost podléhá,
 • neustálé zlepšování řízení, výkonnosti a efektivnosti všech zavedených systémů managementu své činnosti s ohledem na okolí, specifické místní a regionální podmínky s vytvářením pozitivního klimatu směrem k veřejnosti v oblasti sídla společnosti,
 • řízení všech činností s ohledem na kvalitu, bezpečnost zaměstnanců, prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví zaměstnanců, znečištění životního prostředí, snižování objemu odpadů a spotřeby zdrojů.

Společnost FRAM Consult, a. s., k tomu využívá:

 • účel a kontext celé společnosti
 • všech dostupných zdrojů,
 • kvalifikaci a odborné schopností svých zaměstnanců a podpory jejich vzdělávání,
 • motivaci všech zaměstnanců k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek společnosti,
 • sdílení environmentálních zkušeností a zkušeností v kvalitě a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v místě a regionu,
 • dostupné metody k přesvědčení dodavatelů, smluvních partnerů a jiných subjektů, aby zavedli nebo využívali systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Takto stanovená politika vychází z organizace a podporuje její strategické zaměření a poskytuje rámec pro stanovované cíle kvality, environmentální cíle a cíle systému BOZP.

FRAM Consult, a. s., v důsledné orientaci na tuto strategii má zavedený systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 již od roku 2003, systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 od roku 2006 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 od roku 2007. Společnost vlastní „zlatý certifikát“ od certifikačního orgánu STAVCERT, Praha, spol. s r. o. od roku 2007.

FRAM Consult, a. s., si vytváří podmínky na budování stále účinnějších systémů řízení v souladu s vývojem, jak v České republice, tak i Evropské unii v oblasti integrovaných systémů řízení s cílem proniknout na trhy EU. Chce dosáhnout rozšíření své činnosti a zvyšovat svou konkurenceschopnost prostřednictvím neustálého zlepšování zavedených systémů managementu. V souladu s touto politikou má společnost zavedeny všechny požadavky ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 platných od 02/2016.

Politika je komunikována, chápána a aplikována v rámci organizace. S touto politikou byli seznámeni všichni zaměstnanci. Noví zaměstnanci jsou s touto politikou seznamováni při nástupu. Zainteresované strany jsou s integrovanou politikou seznamováni prostřednictvím webových stránek http://www.fram.cz.

 

To je poslání společnosti FRAM Consult, a. s., jeho vize, základní hodnoty a principy,
jimž věří a kterými se řídí při všech svých činnostech
.

 

Ing. Roman Klimt, v. r.
         ředitel společnosti

Praha, leden 2019

 

zpět