Právní registr relevantní legislativy související s ochranou životního prostředí(EMS dle ČSN EN ISO 14001)

Životní prostředí obecně a posuzování vlivů na životní prostředí  

Typ Číslo/rok Název
V 64/1987 o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a její přílohy A a B
Z 17/1992 o životním prostředí
Z 123/1998 o právu na informace o životním prostředí
Z 239/2000 o integrovaném záchranném systému
Z 240/2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Z 258/2000 o ochraně veřejného zdraví
Z 406/2000 o hospodaření energií
NV 462/2000 k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon)
Z 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí
V 328/2001 o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
Z 76/2002 o integrované prevenci omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Z 25/2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Z 167/2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
NV 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
V 78/2013 o energetické náročnosti budov
V 288/2013 o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
NV 352/2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
Ochrana přírody a krajiny 
Typ Číslo/rok Název
Z 114/1992 o ochraně přírody a krajiny
V 166/2005 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
Ochrana lesního hospodářství
Typ Číslo/rok Název
Z 289/1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Ochrana půdního fondu
Typ Číslo/rok Název
Z 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu
Ochrana ovzduší
Stacionární zdroje
Z 201/2012 o ochraně ovzduší
V 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
V 193/2013 o kontrole klimatizačních systémů
Mobilní zdroje 
Z 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
V 302/2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
V 341/2014 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
V 211/2018 o technických prohlídkách vozidel
Ochrana vody
Typ Číslo/rok Název
Z 254/2001 o vodách (vodní zákon) 
Z 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
V 450/2005 o náležitostech nakládání se závažnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Odpady a obaly
Typ Číslo/rok Název
Z 185/2001 o odpadech
V 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
Z 477/2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
NV 341/2008 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
V 93/2016 o Katalogu odpadů
Chemické látky a nebezpečí havárií    
Typ Číslo/rok Název
V 394/2006 kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
V 243/2009 o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
Z 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Z 224/2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
NV 375/2017 o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

 

Vysvětlivky zkratek
Z Zákon
V Vyhláška
NV Nařízení vlády
červeně = zrušeno v předchozím období
modře = změna od poslední aktualizace

 

zpět