Právní registr relevantní legislativy související s bezpečností a ochrannou zdraví při práci (SMBOZP dle OSHAS 18001)
 
Typ Číslo/rok Název
V 77/1965 o výcviku, způsobilosti a registrací obsluh stavebních strojů
Z 174/1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
V 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice
V 85/1978 o kontrolách, revizích, zkouškách plynových zařízení
V 48/1982 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Z 133/1985 o požární ochraně
Z 20/1989 o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
Z 470/1990 Úmluva č. 98 Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat
Z 505/1990 o metrologii
Z 297/1991 o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
Z 433/1991 Úmluva 167. Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví
Z 582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Z 17/1992 o životním prostředí
Z 1/1993 Ústava České republiky 
U 2/1993 Listina základních práv a svobod
Z 111/1994 o silniční dopravě
Z 12/1997 o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
Z 22/1997 o technických požadavcích na výrobky
Z 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění
Z 167/1998 o návykových látkách
Z 168/1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
V 205/1999 kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Z 101/2000 o ochraně osobních údajů
Z 239/2000 o integrovaném záchranném systému
Z 240/2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Z 247/2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Z 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Z 258/2000 o ochraně veřejného zdraví
Z 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Z 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
NV 462/2000 k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon)
V 478/2000 kterou se provádí zákon o silniční dopravě
V 31/2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů
Z 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
Z 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí
Z 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Z 185/2001 o odpadech
V 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Z 254/2001 o vodách (vodní zákon) 
V 281/2001 kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
NV 378/2001 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
V 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
Z 477/2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
NV 495/2001 kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
NV 9/2002 kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
V 167/2002 kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001
V 447/2002 o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení
V 415/2003 kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi při hornické činnosti
V 277/2004 o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
Z 499/2004 o archivnictví a spisové službě
NV  101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Z 251/2005 o inspekci práce
NV 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
V 528/2005 o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
Z 183/2006 o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon)
Z 262/2006 zákoník práce
Z 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
NV 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
NV 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
NV 366/2007 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
V 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb
V 156/2008 o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
Z 198/2009 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
V 268/2009 o technických požadavcích na stavby
Z 490/2009 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
V 73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
V 201/2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
NV 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Z 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Z 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
V 70/2012 o preventivních prohlídkách
Z 89/2012 občanský zákoník
Z 201/2012 o ochraně ovzduší
Z 255/2012 o kontrole (kontrolní řád)
V 69/2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
V 180/2015 o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
Z 224/2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
NV 291/2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
V 294/2015 kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
NV 320/2015 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
V 93/2016 o Katalogu odpadů
NV 118/2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
NV 122/2016 o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
Z 134/2016 o veřejných zakázkách
Z 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 

Vysvětlivky zkratek
Z Zákon
V Vyhláška
NV Nařízení vlády
   
červeně = zrušeno za předchozí období
modře = změna od poslední aktualizace

 

zpět